Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Sztumie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Przyjmowanie skarg i wniosków


Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (art. 63).
Tryb rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5 z 2002 roku poz. 46).
Zgodnie z § 5 wyżej wymienionego Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.


Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.


Skargi składane na piśmie powinny zawierać: imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania), dokładny opis zdarzenia.


Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia: „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.
Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 237 i 244 Kodeksu postępowania administracyjnego, skargi i wnioski załatwiane są:
- bez zbędnej zwłoki (dotyczy skarg i wniosków, które nie wymagają zbierania dowodów, wyjaśnień lub informacji; granicą dla tego typu skarg jest 14 dni);
- nie później niż w ciągu miesiąca (dla skarg i wniosków wymagających uzgodnień, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt).
Powyższe terminy liczy się od daty wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji, właściwej do jej załatwienia.
W razie niemożności załatwienia skargi w powyższych terminach, na jednostce organizacyjnej Policji spoczywa – zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego, obowiązek powiadomienia skarżącego o przyczynie zwłoki i wyznaczenia nowego terminu załatwienia skargi.


Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (odpowiedź) powinno zawierać:
1. oznaczenie organu, od którego pochodzi;
2. wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona;
3. podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi;
4. zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.


Skargi listownie kierować można na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Sztumie

ul. Sienkiewicza 7
82-400 Sztum


POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ POLICJI
MOŻNA KIEROWAĆ NA ADRES:

skargi.sztum@gd.policja.gov.pl


Komendant Powiatowy Policji w Sztumie przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków 
w każdą środę (oprócz świąt) w godzinach 15:00 – 16:30

 

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, mającej siedzibę w Gdańsku przy ul. Okopowej 9, interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30, a we wtorki w godzinach 7:30 - 17:30.  Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku lub jego zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 14.30 – 17.30.


SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ POLICJI MOŻNA RÓWNIEŻ SKŁADAĆ BEZPOŚREDNIO DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH:   

Rzecznik Praw Obywatelskich 
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

Linki: strona główna RPO  www.rpo.gov.pl
Skargę można wnieść również za pomocą formularza elektronicznego pod adresem: www.rpo.gov.pl/wniosek/

Metryczka

Data publikacji 12.11.2009
Data modyfikacji 22.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sztumie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Okrój
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Mikszto Jednoosobowe stanowisko ds. łączności i informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Mikszto
do góry