Informacje ogólne - Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Sztumie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje ogólne

 

 

Petycję może złożyć:

  • osoba fizyczna
  • osoba prawna
  • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
  • lub grupa tych podmiotów

Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji
  • oznaczenie adresata petycji
  • wskazanie przedmiotu petycji

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektorniczej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentujacą podmiot wnoszący petycję (anonimy nie będą rozpatrywane).

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niz w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji juz rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym w art. 5 ust. 1. ( imię, nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję, lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana).

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Sztumie.

 

Kontakt:

ul. Sienkiewicza 7, 82-400 Sztum

Telefon: (055) 267-34-22

Fax|: (055) 267-34-23

 

Komendant Powiatowy Policji w Sztumie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod.sztum@policja.gov.pl.

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana petycję.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o petycjach.

 

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

KPP w Sztumie nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.

 


Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195)

Metryczka

Data publikacji 23.09.2015
Data modyfikacji 30.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sztumie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Mikszto
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Mikszto Jednoosobowe stanowisko ds. łączności i informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Mikszto
do góry