DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ - Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Sztumie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Nie wszystkie informacje, z różnych względów, zostały zamieszczone na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. Są to m.in. informacje archiwalne, statystyczne i inne. Dostęp do tych informacji można uzyskać zwracając się do poszczególnych jednostek organizacyjnych, odpowiedzialnych za ich udostępnianie.

Aby mogli Państwo uzyskać te dane ( bądź informację o przyczynach braku takiej możliwości ) należy złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wzór takiego wniosku zamieszczony jest poniżej.

 

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KPP Sztum, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym. 

Nasz adres:

Komenda Powiatowa Policji w Sztumie

ul. Sienkiewicza 7

82-400 Sztum

Tel. (055) 267-34-00, faks: (055) 267-34-24

email:

skargi.sztum@gd.policja.gov.pl

rzecznikkppsztum@pomorska.policja.gov.pl

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego przez Komendę Główną Policji.

 

Link do ustawy o dost. Do inf. Publicznych z dnia 06.09.2001r. (t.j. Dz. U . z 2015r. poz. 2058)

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-6-wrzesnia-2001-r-o-dostepie-do-informacji-publicznej/

 
WNIOSKODAWCA :
..........................................................................
Nazwisko i Imię / Nazwa:
..........................................................................
Nr PESEL / REGON :
..........................................................................
Adres / siedziba :
..........................................................................
Numer telefonu :
..........................................................................
WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art.2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014r. poz.782, ze zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie :
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI :
umożliwienie przeglądania informacji w Komendzie Powiatowej Policji w Sztumie
kserokopia
możliwość zapisania informacji na nośniku CD-ROM lub dyskietce 3,5
inne
FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI :
odbiór osobiście przez wnioskodawcę
przesłanie informacji pocztą na adres:
..........................................................................................................................
przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres :
..........................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08. 1997 r. /Dz.U.Nr 133, poz. 883 z późn. zm/
____________________
 
______________________
Miejscowość, data
 
Podpis wnioskodawcy
 
· Na podstawie art. 15 Ustawy o dostępie do informacji publicznej Komenda Powiatowa Policji w Sztumie  zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty od informacji udostępnionych.
 

 

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

 

Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Metryczka

Data publikacji 06.11.2009
Data modyfikacji 29.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sztumie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Okrój
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Mikszto
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Mikszto

Nawigacja

do góry